Pradžia / Radikaliai
 

Iš Pažado žemės...

Publikuojame kunigo Justo Jasėno eiles, įkvėptas kelionės po Šventąją Žemę.

Kunigas Justas Jasėnas
2012 m. Vasario 13 d., 18:29
Skaityta: 598 k.
Onos Gaidamavičiūtės nuotr.
Onos Gaidamavičiūtės nuotr.

***

Vargšelė našlė
Paaukojo du skatikus
Bus Šventyklai šviesiau
Gal ir Jai

***

Paskaitysiu iš pranašų ritinio
Kafarnaumo sinagogoje
Saulei leidžiantis
Žvejai išplaukia į naktį

***

Miestas leidžias į jūrą
Būties pasveikinimui
Trokštu surasti vienintelę pėdą
Savo gyvenimą

***

Pas Kitą Kitokį
Dievą užklydau
Netyčia
Nepažįstu Raštų
Basom kojom pagerbsiu

***

Nukrenta vakaras kardas
Paskutiniai šviesos tvinksniai
Dyla triukšmo apstybės
Mažas vaikelis negrįžta

***

Nuplauki man kojas
Vieną vienintelį kartą
Kai delčia palies
Mano nuovargį

***

Siautuly kvaituly
Laikinybėj dienos
Sugrįšiu namo
Pasisveikint

***

Tyli vidudienio slenkstis
Ryt beldžiantis širdžiai
Paduoki ąsotį vandens

***

Pasilenki prie mano žaizdų
Nežinioj
Kai lauksiu ryto kitokio
Apkabink negrįžimą

***

Ar berasiu Tave
Dulkėm apklotą
Nazareto angelas budi
Su Žinia dar gyvensim

***

Pamaitinki mane
Kai nemoku prašyti
Kai skauda vidudieny
Ilgesys įsismelkęs

***

Ant Tavo rankų
Prie Tavo krūties
Nematydamas mokaus alsuoti
Maisto jau suradau

***

Virpančiom kojom einu
Vis nemoku dėkoti
Duonos paplotis vanduo
Artumu prisikviečia

***

Mažytis namelis
Nazareto kalvos pakrašty
Verpia gyvenimą
Artėjantis Neregimasis

***

Nieko daugiau vienintelis taip
Gimsta istorija
Jau turėsim
Dilstantį gyvenimą

***
Dar ramu neramybėj
Artėja širdies nežinia
Angelas pameta plunksną
Dangus išsirinko Vienintelę mūsų

***

Išeisim iš Tavo širdies
Kalnyno uoloj tik žvaigždė
Apšviečia kruvinas įsčias
Kūdikėlis įsitverdamas žengs

***

Skaudančios įsčios
Tau tik pažįstamos
Skliautas nušvitęs dainuoja
Vaikelis nesuprasdamas žiūri

***
Kiekvienos dienos
Komunija
Prisiminus dovaną
Kūninę širdį

***

Pameistrys iš Antiochijos
Rabinų taisyklę peržengė
Paliko mozaikos kaladėles
Išblukusius Zodiako ženklus

***

Krūmų kupstai pavieniai
Išdegusios įkalnės
Karščiu alsuoja
Norėčiau atsidusti

***
Savyje
Gelmėj nepozuoju
Ant žemės šalia Dangaus
Šiandien mums giedra

***
Akimirkos blykstė
Kalnyno takelis
Įsižiūrėsiu slėpdamas veidą
Ugnis iš krūmo kužda

***
Ateina praeina
Lieka šaltinis
Amžinai liečiantis
Suskirdusias piligrimo kojas

***
Gurkšnelis vyno
Iš amžių ąsočio
Kad nieko netrūktų
Vestuvių bendrystei

***
Angelo užkalbinimas
Nepažįstamas
Susitikimo vanduo
Įsčiose sužibo

***
Seniausiam pasauly mieste
Pėdos dulkės apklotas
Paslėptas virpa
Gyvenimas

***
Keturiasdešimt dienų
Troškulys alkis kaitros tuštumos
Įsižiūrėjimas

***

Šilkmedžio šaknys
Tebesaugo
Vienintelį norą
Susitikti

***
Neužmirš pažvelgti
Į pasmerktą muitininką
Jis tenorėjo
Gyventi

***

Zachiejau
Pakviesk jau dabar į namus
Koks mažas Tu šilkmedyje
Koks didis ilgesys susitikt

***
Nukamuotas beduinų asilaitis
Prie šv. Jurgio vienuolyno
Ištraukė pinigėlį
Iš apsnūdusiojo kišenės

***

Dėl dievų tikrai nesipykstam
Dangaus pažado užtenka
Nesutariam kiek kam ko
Ant šios žemės priklauso

***
Susiliedamas virpa aidas
Penkis kartus per dieną
Kviesdamas kalnynuose
Sustoti

***
Mozės matymas aklas
Niekieno žemėse
Sudygo dešimt žodžių
Tautos gyvasčiai

***

Jūros rausvumos
Merkiasi Jordanijos vėjas
Susitinka septyni šaltiniai
Teką į Anapus

***

Jordano rėželis
Skiria ir vienija
Klajojančių sėsliųjų
Krikštas

***

Kokią žinią vėjas atpūs
Dangaus dykumos tyla
Oazėje slepia žmogus
Gimdančią savąją

***

Neleista regėti daugiau
Nei toliau ilgesingai
Tik tiek nubrėžta
Iki taško šiandien

***

Sugrįžki
Šilko keliu
Mėnulio mieste
Lauksiu Saliamono akmens

***

Dykumų vėjo šnabždėjimas
Nežinau kur keliauti
Tautos prie jūros Raudonos
Sustojo įkvėpt išminties

***

Karavanų keliu
Rankose Ahabos smėlis
Ką parvežt dovanų
Rytojaus vidurdieniui

***

Taikos sutartis
Karališko kraujo šilkai
Kiek žingsnių ir prakaito
Kolei atėjom

***

Mirusiųjų žiūrėjimai
Mekos pusėn
Iki saulės laidos
Žemėn įbristi

***

Tik akmuo
Kūnas įkapių drobėm apglėbtas
Vienišų žolių stagarai
Apsiklojau žeme

***

Rausvėjantis dingęs
Uolos miestas
Gyvųjų skurdus lytėjimas
Mirusiųjų šviesūs kapai

***

Šlama sekundės mūsiškės
Kas judina Būtį
Žolės stiebeliu kyla vanduo
Lašelis paukštelio gyvybei

***

Kalnų litografijos
Vakarėjantis išraižytas Dangus
Alsuoja žvilgsnio aukštybės
Mirties erčios artėja

***

Kasdienis žaidimas
Vėjas smėlis spalva
Audeklai kasdienybės
Šydu pridengia slėpinius

***

Vėjas mintį pasėja
Apvalytų kalnų graviūros
Smėlynų kaitra
Tiesiai žiūrėsim

***

Užgimsta mintis
Vėjas žodžiui įkvepia briauną
Žaidžia spalva
Akis tepamato

***

Atsiveria rytas
Dar nematytas
Užsiveria vakaras
Jį dar turiu

***

Nuovargis
Akių ilgesingas budėjimas
Ateina diena negrįžta naktis
Išgirdus paukščio balselį

***

Kanopų gaudesys prieš rytą
Pėdos dulkių stulpe
Nežinomo rašto paminklai
Susimaišę

***

Prieš stebuklą nuščiūti
Prieš mirtį nutilti
Žodžių nereikia
Dieną kuriančiai spalvai

***

Mažytis beduinės vaikelis
Basom dulkėtom kojelėm
Įsitvėręs amatą savo pažįsta
Rodo žalvario žiedą

***

Neša mirusius kapavietėn
Jiems bus geriau
Švariuose kapuose
Jau nebesimato gyvenimo dulkių

***

Šventyklos kieme
Susitinka trys žiūrėjimai
Tris kartus šventam Mieste
Brangus kelio akmuo

***

Kalnynų giminės
Akmeniu gyvenimą pasižymi
Kas tu žmogau esi
Be savo protėvių

***

Tėve
Išvedęs tautą iš Egipto nelaisvės
Sugrąžink dabar mus prie širdies
Kai artimo bijome

***

Keturiasdešimt metų
Gludinamas įsižiūrėjimas
Pasitikėt
Vieno Dievo artybe

***

Jeruzalė tebelaukia
Gal išgydysi mus pavargusius
Ąsotyje ašaros Žinom
Dominus flevit

***

Ašarų bažnyčioje
Ąsotėlis
Ar prisiglausi
Prie mūsų dužliųjų

***

Prakaitas kraujas
Getsemanės ūkyje
Paliktas užmarščiai alyvuogių spaustuvas
Neištvėrėm budėdami

***

Prieš brėkšmą
Sunkiausia ištverti belaukiant
Pragaišties sekundė susmelks
Žydėdami kritome

***

Kūnelį pašventino
Indą Dvasiai apsigyventi
Vienintelis iš mūsų
Už mus tebekenčia

***

Piemenys ir jų avys
Priebėga uolynėse
Tik žvaigždė teparagins
Galime atsidusti

***

Gyvulėlio šnopavimas
Tiesiai į kūdikio veidą
Tavo gimimas
Paženklino taką erškėčiams

***

Slaptoje
Krūties žindimas
Niekam nematant
Nereikia

***

Pieno grotoje
Baltas vaikelio buvimas
Intymioj slaptumoj
Nuogas kūdikio lietimasis

***

Konstantino laikų laiškelis
Šventyklos sienos plyšyje
Rasoja akmuo
Tebelaukiam Mesijo

Komentarai