Pradžia / Radikaliai
 

Samogitian is a language, not a dialect of Lithuanian. Žemaičių kalba nėra lietuvių kalbos dialektas

I would like to talk about Samogitian language - totally unique Baltic language which for a long time was considered as a dialect of Lithuanian language. The first and the only monograph by Professor Juozas Pabrėža proves that Samogitian is a distinct language which started diverging not later than the 7th century CE. Norėčiau pakalbėti apie žemaičių kalbą - unikalią baltų kalbą, kuri ilgą laiką vadinta lietuvių kalbos dialektu. Pirmojoje ir vienintelėje monografijoje prof. Juozas Pabrėža įrodo, kad žemaičių kalba atsirado ne vėliau kaip septintajame amžiuje.

Mindaugas Peleckis
2019 m. Kovo 09 d., 15:18
Skaityta: 538 k.
Knygos viršelis. Dailininkė Jurgina Jankauskienė.
Knygos viršelis. Dailininkė Jurgina Jankauskienė.

Samogitian language, according to J. Pabrėža, at that time was one of the tribal languages of Eastern Balts. Now, it has three distinct dialects - Northern (dounininkai), Southern (dūnininkai) and Western (donininkai), with Northern Samogitians "telšiškiai" and "kretingiškiai", Southern Samogitians "varniškiai" and "raseiniškiai" sub-dialects and numerous minor speeches and sub-speeches.

Žemaičių kalba, pasak J. Pabrėžos, tuo metu buvo viena gentinių Rytų baltų kalbų. Dabar ji turi tris dialektus - šiaurinį (dounininkai), pietinį (dūnininkai) ir vakarinį (donininkai), tuo tarpu šiaurinis dar skirstomas į telšiškių bei kretingiškių, o pietinis - į varniškių ir raseiniškių subdialektus. Egzistuoja ir daugybė mikrodialektų.

The book is written in Lithuanian (more than 300 pages), but it has a very good and concise 20 pages summary in English so it's good for those who love languages and would like to know more about this rare and unique language. This monograph is enhanced with a map of Samogitian dialects and many poetry, prose and various sayings' pieces in Samogitian dialects.

Knyga parašyta lietuviškai (daugiau nei trys šimtai puslapių), tačiau joje yra dvidešimties puslapių išsami santrauka anglų kalba, taigi ji tiks tiems, kurie myli kalbas ir norėtų sužinoti daugiau apie šią retą ir unikalią kalbą. Ši mokslo monografija taip pat papildyta žemaičių kalbos dialektų žemėlapiu ir daugybe poezijos, prozos ir patarlių žemaičių kalbos dialektais pavyzdžių.

The book was published by Šiauliai University in 2017 and is called "Samogitian language and its writing".

Knygą 2017 metais išleido Šiaulių Universitetas. Ji vadinasi "Žemaičių kalba ir rašyba".

Komentarai