Pradžia / Knygos
 

Pseudoistorija lietuviškai: SENASIS AISČIŲ GIMINĖS METRAŠTIS

Jūratė Statkutė de Rosales, SENASIS AISČIŲ GIMINĖS METRAŠTIS, Kaunas, Česlovo Gedgaudo labdaros fondas, 2009

Mindaugas Peleckis
2010 m. Sausio 22 d., 19:41
Skaityta: 2714 k.
Pseudoistorija lietuviškai: SENASIS AISČIŲ GIMINĖS METRAŠTIS

Pseudoistorija – ne naujas išradimas. Pagrindiniai bruožai: politinė, religinė ar kitokia propaganda, ideologija; pseudoistorijos veikalai paprastai nespausdinami akademiniuose žurnaluose; pagrindiniai hipotezę grindžiantys faktai – kontroversiški, netikslūs, neteisingai interpretuoti, išimti iš konteksto; paprastesnės tų pačių faktų interpretacijos laikomos nevertomis dėmesio.

Daugelis pseudoistorinių teorijų kalba apie vieną ir tą patį: „Mes – geriausi, pirmieji, išrinktieji“. Etnocentrizmas, europocent­rizmas, afrocentrizmas ir bet koks kitas cent­rizmas bei pan reiškiniai pavojingi, nes veikia kaip indų filosofijos Majos (iliuzijos) skraistė: uždengia akis, todėl pro ją beveik nieko nesimato, tik siauras realybės ruoželis.

Baltocentrizmas – ne naujiena. Profesorius Leonidas Donskis straipsnyje „Lietuva XX a. pabaigoje“ yra rašęs, kad šiuo metu, po 50 metų trukusios izoliacijos grįždama prie Vakarų civilizacijos, Lietuva imasi naivių teorinių ir ideologinių alternatyvų, kilusių XIX a. rusų slavofilų ir zapadnikų (vakarietintojų) disputuose. L. Donskis romantiškas etnocentrines lietuvių vizijas vadina baltofilija arba nacionaliu fundamentalizmu.

Neoromantiškajam baltocentrizmui prijausti šiais laikais madinga. „Būti pagonimi“ reiškia pasipriešinti dominuojančiai ideologijai. Sovietiniais laikais „pagonys“ buvo disidentai antitarybininkai. Dabar Lietuvos neopagonys, ypač priklausantys įvairioms jaunimo subkultūroms (maždaug 15–35 m. žmonės), labiau priešinasi Vakarų civilizacijai (nors jos sukurtomis gėrybėmis, pvz., internetu, kompiuteriais, mielai naudojasi), į savo pasaulėžiūrą įtraukia ne tik neopagonybę, bet ir Rytų kultūrų atšvaitus.

Kur riba tarp sureikšminto, lietuviško nacionalizmo ir tikro, tradicinio, etninio, baltiškos pasaulėžiūros suvokimo? Ji gana trapi. Pseudoistorikais (ir pseudolingvistais) negalėtume vadinti tokių mokslininkų baltistų kaip Vladimiras Toporovas, Gintaras Beresnevičius, Marija Gimbutienė, Norbertas Vėlius, Simas Karaliūnas, Leonardas Sauka, Zigmas Zinkevičius, Jonas Balys, Bronys Savukynas, Vytautas Mažiulis, Letas Palmaitis (atskirkime L. Palmaitį-Mikelį Klusį, kaip nepakartojamą lingvistą, nuo L. Palmaičio – abejotino istoriškumo knygos apie šv. Brunoną „Įmintos tūkstantmečio mįslės“ autorių) ir kt. Ant ribos svyruoja Albertas Kojalavičius-Vijūkas, Teodoras Narbutas, Pranė Dundulienė, Jonas Trinkūnas ir Jonas Vaiškūnas (pastarieji du – baltų tikėjimo bendruomenės „Romuva“ nariai). Istorikai Tomas Baranauskas (ypač įdomi jo knyga „Lietuvos valstybės ištakos“ (2000), kurioje aprašyti įvykiai, apie kuriuos turime itin mažai informacijos) ir Darius Baronas (kritikuoja Pilėnų romantizavimą) turi savitą požiūrį į Lietuvos istoriją, kuriam nepritaria senasis Lietuvos istorikų klanas. Už ribos – nemažai pseudoistorikų, iš kurių žymiausi – marijampolietis Algimantas Kurtinaitis (jo Atlantida – tai Bala, buvusi prie Balkanio netoli Pajevonio, Vilkaviškio rajone), Anželika Tamaš (tariama sėlių žynė, rašantį unikalų, tačiau mažai ką bendra su tikrove turintį neopagonišką metraštį „Senasis Žihnis“ arba „Senovės valstybės valda“), Charlesas Louis Thourot Pichelas (jo 1975 m. knyga „Samogitia“ arba „Žemaitija: nežinoma istorijoje“ gerokai prasilenkia su istorine tiesa), Stanislovas Tarvydas („Geopolitikoje“ ir „Indoeuropiečiuose“ niekino tautines mažumas ir aukštino baltus), Eugenijus Bunka (Lopaičių piliakalnis Žemaitijoje jam – su kosmosu siejanti bambagyslė), Juozas Jokubauskas (2002 m. „Lietuvių tautos priešistorinių amžių istorijoje“ jis kuria „naują mokslą vardotyrą“ ir teigia, jog lietuvių kalba – pati seniausioji, o lietuviai – pirmykščiai arijai; skyriuje „Neogeno pereinamasis laikotarpis“ pereinama prie kliedesių: palestiniečiai kalbėjo lietuviškai, Golfo srovė – pagrindinis energijos tiekėjas), „proistoriku“ save vadinantis Romualdas Zubinas („Perkūnas: dabarties priešistorija“, 2007; anotacijoje rašoma (kalba netaisyta): „knygoje autorius nagrinėja graikų mitų kilmę, siedamas juos su gamtos kataklizmomis bei naujai nušviečia baltų proistorę“; taip pat teigiama, kad lietuviams reikia pasiieškoti, kur gyventi, nes Žemė vartosi per ašigalius), Česlovas Gedgaudas ir Jūratė Statkutė de Rosales.

Neturėtų būti pamiršti ir ankstyvieji romantikai Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius (jam lietuviai kilę iš „trakų–prygų“). O aušrininkas Andrius Vištelis–Višteliauskas, 1912 m. miręs Argentinoje, norėdamas įkvėpti to meto mažamokslius lietuvius, kuriems grėsė greitas sulenkėjimas ar surusėjimas, tvirtino, kad Adomas su Ieva rojuje kalbėję lietuviškai („Lietuvių kalba kaip tik ir buvo pagrindinė, kuri galėjo duoti pradžią visoms kitoms Žemės rutulio kalboms“). Prie jų priskirčiau Vytauto Alanto „istorinį“ romaną „Šventaragis“ (1972–1974), kitus nelabai sėkmingus bandymus sukurti lietuvišką epą – Antano Šmulkščio-Paparonio „Pasakų atošvaistas“ (XX a. vid.), Kazimiero Žoromskio „Lato sakmes“ (1994), Stanislovo Karanausko „Dangvydą“ (1998) bei „Indrają“ (2003).

Net tais laikais, kai perdėti romantiniai paistalai paprastam žmogui, kuris nuolat girdėdavo iš kunigų ir dvarininkų, kad lietuvių kalba yra chamų ir mužikų kalba, galėjo pridėti savigarbos, Vincas Kudirka pasisakė už blaivesnį, ne tokį romantišką požiūrį. Dabar lietuviškosios romantikos epigonų idėjos domina arba neišsilavinusius žmones, arba į neonacizmą, nacionalizmą ir baltosios rasės garbinimą linkusius subjektus. Įdomių baltų ir Šiaurės šalių kultūrą romantizuojančių straipsnių galime rasti „Baltosiose tradicijose“ (http://lietuva.white–society.org), joms artimame, labiau į politiką, kasdienybę linkusiame tinklalapyje www.patriotai.lt, nacionalistiniame www.lndp.lt ir kt. Prolietuviškas idėjas propaguoja ir „prieš antipatriotinę psichozę“ pasisako naujas, šiemet susikūręs Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas.

Grįžkime prie dviejų lietuviškosios pseudoistorijos ikonų: apie Č. Gedgaudą ir J. Statkutę de Rosales būtina pakalbėti plačiau, nes gedgaudomanija (o nuo šiol – ir statkomanija) – užkrečiamas reiškinys. Č. Gedgaudas, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, buvo bioelektronikos specialistas, vertėjas (teigiama, kad mokėjo 14 kalbų, iš jų 9 senąsias), diplomatas Romoje, Paryžiuje. Čikagoje parašė svarbiausią veikalą „Mūsų praeities beieškant“, kuris 1972 m. išleistas Meksike, o 1995 m. perleistas Lietuvoje. Č. Gedgaudo gerbėjai, tarp kurių yra Mindaugas Murza ir nemažai fašistuojančių neonacių, teigia, kad „Mūsų praeities beieškant“ yra akademinio pasaulio neįvertintas veikalas. Ši pseudoistorinė knyga vienų griežtai kritikuojama, kitų –­­ itin garbinama. Prieš pereidami prie J. Statkutės de Rosales veikalo, pažvelkime, kokias tiesas mums atskleidžia Č. Gedgaudas.

Pasak Č. Gedgaudo, ieškant Lietuvos vardo kilmės, reikia nenuklysti į fantazijas. Deja, pseudoistorikas, galbūt tikėdamas, jog atranda dviratį, aiškina, kad Frankų Salijų dinastija iš tiesų vadinosi frankais saulėnais (Saulėns turėtų apsidžiaugti!), lex Salica – Saulėnų teisė, Troja – Tauroja. Fantazija ir išmone persmelktas visas Č. Gedgaudo veikalas.

Šiais metais 80–metį švęsianti Lietuvos saugumo vadovo (1931–1934 m.) Jono Statkaus duktė J. Statkutė de Rosales „Senajame aisčių giminės metraštyje“, parengtame pagal 1998 m. Venesuelos sostinėje Karakase išleistą knygą „Los Godos“ („Gotai“), pateikia savąją Lietuvos istorijos versiją. Būtina kritiškai įvertinti autorės knygos bibliografiją. Ji –­ skurdi: apie 40 knygų, tarp kurių nemažą dalį užima išeivijoje išleisti lietuvių autorių (tarp jų – M. Gimbutienė, Č. Gedgaudas, Constantine R. Jurgėla, Josephas B. Končius), taip pat ispanakalbių mokslininkų (žymiausias jų –­ Ramónas Menéndezas Pidalis) darbai.

Pagrindinė J. Statkutės de Rosales idėja –­­ lietuviai yra seniausia pasaulyje tauta, kuriai –­ 4000 metų, davusi į kailį net Ramzio II valdomiems egiptiečiams prieš 3500 metų. Senoviniuose rankraščiuose, pasak J. Statkutės de Rosales, lietuviai vadinami gudais, kuriuos autorė tapatina su gotais. Ji pasitelkia Kastilijos, Leono ir Galicijos karaliaus Alfonso X (1221–1284) parašytos kronikos 1906 m. ispanišką leidimą, kurį išleido R. M. Pidalis. Išeivės knygoje – daugybė klaidingų faktų, pvz., teigiama, kad Alfonso X dvare „buvo išverstas arabų kalbos poezijos rinkinys „Calila e Dimna indų vedų poezijos temomis“ (p. 27). Be ispaniškųjų, kitokie šaltiniai autorei nebuvo prieinami arba prie jų prieiti nenorėta (autorė geriausiai moka lotynų, ispanų, vokiečių ir prancūzų kalbas): minėtas „rinkinys“ arabiškai vadinasi Kalīlah wa Dimnah („Kalila ir Dimna“) ir tai yra klasikinių sanskrito ir pali kalbomis parašytų gyvulinių pasakų, žinomų kaip „Pančatantra“ („Penki principai“), vertimas.

Alfonso X dėka 1264 m. buvo sudaryta įvairių to meto kronikų kompiliacija, pavadinta „Visuotine kronika“ (Crónica general). R. M. Pidalis, būdamas solidus istorikas, 1906 m. parengė šio didžiulio veikalo leidimą, kuris J. Statkutę de Rosales domina tik tiek, kiek jame pasakojama gotų tautos istorija (43 puslapiai), taip pat atskirai išverstas pirmasis vandalų tautos istorijos skyrius.

J. Statkutė de Rosales įsitikinusi, kad gotai – tai gudai, o „arabų astrologas Oveidala“ (pasak jos, tai tas pats, kas lietuvių vaidila) aiškina „dėsnius astrologijos, dar senesnės nei babiloniškoji“. Pasak J. Statkutės de Rosales, Oveidalos dėka „oralinės literatūros tradicija“ (gerbiamas šios knygos redaktoriau Gediminai Radvilai, oralinis būna tik seksas, o tradicija – žodinė!) pasiekė Alfonso X dvarą ir tai yra vienas svarbiausių Alfonso X kronikos šaltinių. Nuvilsiu skaitytoją: Oveidala buvo Ubayd Allah (dar žinomas kaip Abu Marwan), Kordobos emyro Abd ar-Rahmano II karvedys, kurio dėka plėtėsi musulmonų kalifatas: 827 m. užimta Saragosa, Barselona ir Girona (Žirona). Kad Ubayd Allah (Oveidala) buvo astrologas, tvirtina komparatyvistinės literatūrologijos profesorė iš Puerto Riko Luce López-Baralt 1985 m. knygoje „Islamas ispanų literatūroje“ (ši knyga J. Statkutės de Rosales veikale neminima).

Toliau Venesuelos lietuvės veikale prasideda pustrečio šimto puslapių gūdus marazmų miškas, kuriame esama humoristinės literatūros perliukų: „XIV–XIII a. pr. Kr. įvykiai. Kai gudai įkūrė savo bazę ties Azovu, jų pulkai buvo priversti ginti užkariautas pietines žemes nuo egiptiečių, kurie skverbėsi į šiaurę per Kaukazą. (...) Gudai pastojo egiptiečiams kelią Kaukaze ir privertė juos grįžti į Egiptą“ (p. 56). Na, ir šaunūs buvo tie gudai, pagalvoji. „Prie Trojos žuvo 70 000 gudų karių“ (p. 59). „Penktajame amžiuje baltai dar apėmė ne mažiau kaip milijoną kvadratinių kilometrų vien etninių žemių“ (p. 66). Beje, V a. žygiui į Romą vadovavo „pagonis karalius iš Skitijos“ Rėdagaišis.

Č. Gedgaudas tikriausiai pažinojo J. Statkutę de Rosales, bent vartęs jos pseudolingvistinius darbus (apie tai jis mini savo veikale; tie darbai susiję su lietuviškų žodžių paieškomis Ispanijoje).

J.Statkutės de Rosales, Č.Gedgaudo ir A. Tamaš idėjas propaguojantis Č. Gedgaudo labdaros fondas įkurtas 1995 m. Jo vadovas Leopoldas Krušinskas teigia, kad fondo tiks­las – senosios praeities ir protėvių civilizacijos populiarinimas. „Fondas atsirado tokiomis aplinkybėmis: kai 1995 m. išleidome Č. Gedgaudo „Mūsų praeities beieškant“, paaiškėjo, kad atplaukia labai didelės lėšos pardavinėjant knygas. Mat, knyga – populiari ir padariusi didelį poveikį Lietuvos inteligentijai. Išsimokėjome visas skolas spaustuvei ir skolintojams, bet dar labai daug liko, tad nutarėme šiais pinigais pasitarnauti visuomenei. Remti tuos darbus, kurie atskleidžia užmirštos praeities uždangas, kelia krašto visuomenės savimonę, skatina domėtis, ieškoti naujų paliudijimų didžios praeities temomis.“

L. Krušinskas nepripažįsta tokių autoritetų kaip N. Vėlius, G. Beresnevičius, V. Toporovas. Jam autoritetai – minėtieji pseudoistorikai. „Mums šiandien tikrai sunku įsivaizduoti, kad aisčiai buvo didelė geografinė žemė auginusi gausius būrius pulkų nužygiavusių ne tik prieš Romos imperiją, tačiau dalyvavusių ir sąjungininkais su Atila ir kitais žmonijos karų istoriniais karvedžiais.“

Pseudoistorijos, kaip pavojingo viruso, plitimas Lietuvoje turi būti sustabdytas ir nukenksmintas pseudoistoriją perkeliant į humoro veikalų gretas. Antraip manysime, jog Lenkijos sostinė – lietuviška Varžuva, varlys – garbingas Perkūno paukštis (Č. Gedgaudas teigia „mūsų“ herbą esant su trimis varliais), vandalų ir alanų karalius Genserikas (Gaiserikas, Geiserikas, apie 389–477) –­ Genčiarikis, gotai – gyvulių „gaudytojai“ („The American Heritage Dictionary of the English Language“, kuriuo be reikalo nesinaudojo mūsų pseudoistorikai, nurodoma, jog gotų pavadinimas nesusijęs su „gudais“, o kilęs iš indoeuropiečių prokalbės šaknies gheu- ir reiškia vyno liejimą; tiesa, pseudolingvistai galėtų sakyti, kad taip šis žodis susijęs su žodžiais „lieti“, „lietus“ ir Lietuva), graikų religinis veikėjas Zalmoksis – „baltų filosofas Sielmokšis“.

Tikrieji gotai – rytų germanų gentys, kurios kilo iš Gotlando salos, pietinės Skandinavijos, iš kur I–III a. patraukė į pietus. Gudai – etnonimas, lietuvių nuo seno naudojamas pietrytiniams (kartais ir pietvakariniams) kaimynams įvardyti. Tai S. Daukantas neva iš Azijos atkeliavusius getus tapatino su gotais. Pasak S. Karaliūno („Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“, 2004–2005), gudais nuo XIII a. vadinti surusėję lietuviai, lenkai, baltarusiai (guduoti reiškia „kalbėti pusiau lietuviškai, pusiau lenkiškai“; I t., p. 158).

Komparatyvistinė kultūrologija moko, kad, norėdami geriau pažinti pasaulį, turime geriau pažinti save, ir priešingai – norėdami geriau pažinti save, privalome suprasti pasaulį, kitas tautas, kultūras, civilizacijas. Priešingu atveju mūsų laukia Č. Gedgaudo aprašytoji Nėruvonė (nirvana) ir beraščiai vaikai bei vaikaičiai.

Komentarai
 • lietuvis
  2014 m. Liepos 08 d., 13:49
  tik troliai i viska ziuri pagal uzsakova, o blaiviai mastantys zmones visada i viska paziures is keliu kampu
 • Mindaugas
  2012 m. Rugpjūčio 10 d., 15:34
  Įžeidinėti - žema, Žmogau Sūduvi. Nieko nėra "neginčijamai", tačiau švedų tyrinėtojai aiškiai susieja vandalus ir Vendelio vietovę, apie ką jau rašiau.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Rugpjūčio 10 d., 14:39
  Ačiū bent už tokį atsakymą. Ką įrodėte tai tik, kad esate itin arogantškas ir savimi patenkintas. Juk klausiau be ironijos, tiesiog kaip žmogaus daugiau (tikiuosi) už mane žinančio. Ir kodėl aš dar turiu klausti Statkutės jei jūsų klausiu? Ir pats rašiau, kad yra germanai, ir Statkutė juos jais laiko, tai ko čia dar? Tiesiog niekur nerandu įtikinamai nurodytos kilmės vietos. Rašoma "manoma, kad iš Skandinavijos", bet tik tiksliai prie Vyslos randa juos. Kažkas bendra su lugiais ..... Tik jums viskas "neginčijamai" aišku..... o jei jau viskas visiškai galutinai aišku tai ...... kaip pasakė vienas protingas žmogus: "Tas, kuris paaiškina viską, nepaaiškina nieko"
  ačiū už paaiškinimus visais klausimais
 • Mindaugas
  2012 m. Rugpjūčio 10 d., 10:14
  Žmogau Sūduvi, ačiū už klausimą, bet gal geriau paklauskit J.Statkutės? ;) Juk taip ja tikite, o ir klausimas jau su paruoštu atsakymu. O vandalai buvo rytų germanų tauta, kaip ir burgundai, gotai, herulai etc. Apie 600-300 m. pr. Kr. migravo iš Skandinavijos (greičiausiai Švedijos Vendelio) į teritoriją taro Oderio ir Vislos, vėliau, žinia, į Šiaurės Afriką. Buvo asimiliuoti romėnų bei vakarų germanų tautų. Gali būti, kad pavadinimo "vandalai" etimologija - germanų prokalbės *wand, kuris reiškia visai ne vandenį, o "klajoklius", kokie jie ir buvo. :) Nereikėtų visko suvesti į Lietuvą. Vanduo germanų prokalbėje - *watar, gotų wato, PIE - *ap- ir *wed-. Dėl kilties vietos - pasikartosiu - manoma, jog tai Upsalos apylinkėse esanti Vendelio vietovė, kur yra ir pilkapių. Vandalai siejami ir su geležies amžiaus Przeworsko kultūra.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Rugpjūčio 10 d., 09:20
  Laba diena p. Mindaugai,
  kilo čia viena mintis, bet pradžiai norėjau paklausti apie vandalus. Iš kur jie kilo, kas jie tokie. Šiaip tai visiems aišku, kad tai germanai, nors lyg ir lenkai bando savintis, o pavadinimas kaip ir baltiškas - vanduo, vandeniai. Bet šio klausimo nekeliu, tiesiog įdomu kur jų kilties vieta, gyvenimo vieta iki išvykimo į Ispanijos ir Šiaurės Afrikos kurortus?
  Laukiu atsakymo ir tada gal bus kitas klausimas.
  ačiū
 • skaitytojas
  2012 m. Liepos 28 d., 12:23
  man,regis autorius susireikšminęs ir turi problemų su abstrakčiu mčatymu.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Liepos 23 d., 18:24
  ir dar trumpai. Kuo mums naudingos tokios viltys, kad esame pasaulio bamba? į tai gali atsakyti kitas klausimas: kam buvo reikalinga Palemono legenda?
  Tokios žinios kelia tautos dvasią, pasididžiavimą. Dabar gi vos ne kiekvienas išvykęs sako: nusibodo ta suš...ta Lietuva.... Dar šiek tiek tą dvasią kelia krepšinis. Va Toporovas, Ivanovas kalba apie slavų kilmę .... o ar tai atsirado mūsų vadovėliuose? ne, toliau esame miško balų tautelė
  Man atrodo, kad tie kurie priešinasi Statkutei nepatenkinti ir Toporovo erezijomis ....matyt sunku nugalėti mužiko mentilitetą. Reiktų pulti į pagalbą Statkutei ir gal tada išaiškės teisi ji ar ne, bet ne stengtis sutrypti
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Liepos 23 d., 18:17
  "mokslas jau daug ką yra įrodęs" .... bet kartais pasirodo, kad tai visai buvo ne dviratis, o paspirtukas .....
  Daug klausimų, minčių kelia naujausi archeloginiai radiniai, genetiniai tyrimai (gal skaitėte "Lietuvos archeologija. Akmens amžius ")? Iš mokyklos žinojome, kad mes čia neseniai, o iki mūsų gyveno ungro finai, ar ne? Tai kam dar išradinėti dviratį ir knaisiotis kasinėti, tirti genetiką, juk pasakė profesoriai, kad tai buvo estai ....bet ne....ir kas aiškėja? kad archiologija ir genetika mus čia randa jau apie 10 000 metų.
  Tad baikime tikėti kad visi dviračiai atrasti ir tyrinėkime. Jei pasirodys, kad tai dviratis tai bent detalės bus ryškesnės, o jei ne tai jį tikrą rasime.
  MIndaugai esate protingas žmogus ir raginate nieko neliesti, nenagrinėti, neabejoti, tik tikėti? Tai vos ne kaip religinių dokmų neklystamumas ...
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Liepos 23 d., 18:07
  "niekada" ...o iš kur atsiranda įvairios tautos? dievas sutveria? Kalbos kaip ir tautos atsiranda natūralios evoliucijos dėka, t.y. tauta iš kitos tautos natūraliai kintant kalbai dėl izoliacijos ar kitko (na panašiai kaip Dzūkai pradeda dzūkuoti) arba brutualiai - maišantis vienai kitos kalbos nesuprantančioms tautoms (čia gal anglų pavyzdys tiktų: keltai lotynai saksai vikingai prancūzai ...va ir anglų kalba). O dėl virtimo baltų kuo nors .... tai, berods, V.Toporovas pasakė, kad kai keičiasi baltų kalba tai jie virsta slavais (čia vėl prisimenu dzūkus). O prūsai ar ne germanais tapo? Aišku čia ne burtų lazdelė, bet gyvenime, istorijoje nėra viskas aiškiai ir sklandžiai sudėliota, kad nekiltų klausimų.
 • Mindaugas
  2012 m. Liepos 19 d., 10:09
  "Žmogau sūduvi", mokslas jau daug ką yra įrodęs, dviračio išradinėti nebereikia. Kad egzistuoja indoeuropiečių (ir kitos) kalbos, kokie jų tarpusavio ryšiai, yra gerai žinoma. Nepatingėkite apie tai paskaityti. Gotai - germanai, rusai - slavai, lietuviai - baltai, persai - iranėnai. Tai daugiau nei aišku. Vardai gali būti įvairūs. Tautos neretai maišosi, kalba šiek tiek keičiasi, atsiranda svetimžodžiai ir t.t. Tačiau tautos iš germanų į baltus pamojus burtų lazdele nevirsta. Niekada.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Liepos 17 d., 10:46
  Man tai kelia siaubą tokie "profanum", kurie kelia visus į kovą su "pseudomokslu". Tie vadinamieji "pseudomokslininkai" gal ir perlenkia lazdą, bet kiek atkasa faktų kurie mokslo neįvertinti, netgi ignoruojami jei prieštarauja oficialiajam mokslui. Reikia tik skatinti tokius besikuičiančius dulkėtuose archyvuose, nes mūsų gerb. profesoriai ten nelenda... ne Daukanto laikai gi...
  Gotai germanai ar baltai? Vienas atsakymas - moksliška, o kitas "pseudo" ... o kas brangieji jei nėra teisingo atsakymo? Kas rusai? slavai ar germanai? Atsakymas aiškus? Bet jei apie juos žinotume tik iš Riuricho epochos? Vardai vikingiški.... kaži ar nebūtų įvardijami kaip germanai.
  Tad ir su gotais galėjo būti panašiai. O kas jei tai įvairių tautų "projektas"
 • Mindaugas
  2012 m. Liepos 12 d., 09:02
  Dėkoju, Profanum. "Žmogau Sūduvi" ir kiti gerbiamieji, man atrodo, kad reikia ieškoti šaknų, bet moksliniais, tik moksliniais metodais. Visiems linkėjimai iš Irano.
 • profanum
  2012 m. Liepos 11 d., 04:27
  Džiaugiuosi, kad atsirado rimtas žmogus su rimtais argumentais. Per ilgas mokslo žmonių tylėjimas leido įsivešėti pseudoistorijoms ir mokslinei fantastikai. Pats laikas atskirti pelus nuo grūdų, todėl džiaugiuosi, jog vis daugiau atsiranda tokių žmonių, kaip Jūs.

  P.S. kai kurie žmonės mato ir girdi tik tai, ką nori. Bet ne tai, kas sveiku protu suvokiama, todėl man pseudoistorija lygu šizofrenijai.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Liepos 08 d., 18:29
  čia jau ne ginčui, o tik akiračio plėtimui. Jums "doinos" argumentas buvo neparankus ir aiškinote apie persus ir kitus. Bendrumas doinos tik stilistikoje, o ne pavadinime. Pavadinimo kilmė nėra žinoma... Va kaip rašo:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Doina

  "Doina" žodžio kilmė yra nežinoma. Tai galėtų būti indoeuropiečių , nes galima rasti panašių pavidalų ( daina ), Latvija ir Lietuva, tai reiškia "liaudies dainą".
  Kitas galima išvedimas yra iš Serbijos žodis "daljina", reiškiantis "toliau", nes dauguma doinas yra apie "Dor" jausmas - Rumunijos žodžio "intensyviai trūksta" (panašus Vokietijos Sehnsucht ir Portugalijos Saudade ). "Daljina" Manoma, kad tapo "Doina", panašiai kaip būdą, kuriuo žodis "haljina" ("apranga") tapo "Haina" rumunų kalba.
  Dimitrie Cantemir nurodyta Doina "savo" APRAŠYMAS Moldaviae ", tarp senų ikikrikščioniškosios (serija Dacianas ) dievybių, patvariųjų populiariąją žodinės tradicijos, pastebėjęs, kad "Doina, Doina" yra pirmoji frazė užkalbėjimas daugelyje liaudies dainų.

  Kad iš "Daljina - "toli" kiltų??? ar nekeista? Bet, kad patys rumunai pripažysta "doiną" iš senų laikų kai gal ir serbų nebuvo, tad teks kitaip aiškinti. Indoeuropiečių palikimas? Bet, kad tokį žodį turi tik baltai .... tai ar kartais Basanavičius neteisus? čia ir dunojai, dunojėliai kažkaip siejasi.
  Sakau, čia ne priekaištai, sarkazmai. Ar nereikia į viską rimčiau žiūrėti? Be pozos - "tai negali būti, kadangi negali būti"
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 23 d., 16:06
  Galindai ir galego tas pats? Tada turi būti ir "galego" pavardės? 3 mln tautos? Tai gal Galicijos gyventojai? Kalbantys portugalų kalbos dialektu? O senieji galekai pėdsako ryškesnio nepaliko. Tai skystas argumentas. O dėl "doinos" tai čia gal tas pat kaip su anglų "ale" tokia alaus (beer - angliškai) rūšimi. Čia indoeuropiečių prokalbės reliktas anglų kalboje, pametus bendrinę prasmę ir priskyrus rūšies pavadinimą. Tas pat gali būti ir su "doina" ir kam čia persai? mes irgi daidingi.
  O jums p. Mindaugai nepatiko mano sarkazmas? tai nešališkai perskaitykite aukščiau pateikiamą savo straipsnį. Jame tiek sarkasmo, ironijos. Nemalonu tik kai jis nukreiptas į jus įsižeidžiate, o kitiems negailite.
  ir pabaigai išvada: visa mūsų proistorė visiškoje migloje. Taip Gedgaudas, J.Statkutė daug kur iš entuziazmo perlenkia lazdą, bet yra minčių kurių negalima atmesti. Jei visas atmesti tai neabejotinai pseudomokslininkais turi tapti V.Toporovas, M.Gimbutienė, kiti. Jie juk mus išveda iš Čepkelių, Žuvinto raistų ir nuveda iki Kijevo (čia pat ir Dunojus), Uralo, pietų Suomijos ir link Berlyno (tik nereikia jūsų ironijos - nemanau, kad varlynas, gal nuo vokiško "birke"). Lietuvių dainos, pasakos, padavimai taip pat pateikia daug myslių. Kartais atrodo kad pasakoja, dainuoja ne apie Lietuvą. Žmogus afrikoje atsirado ir po to išplito. Nejau mes lietuviai va čia 65 tūkst. kv. km teritorijoje ir susikūrėme?
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 23 d., 13:59
  Galindai, kaip juos vadinate, iš tikro save vadina galego - tai maždaug 3 milijonai tautos, savo kalba artimos portugalams. Prieš juos suromaninant, tai buvo keltų gentis, atsibasčiusi iki dab. Ispanijos. Jų savivardžio etimologija yra aiškiai nustatyta - tai keltų prokalbės *kallī- "miškas", t.y. "miško žmonės". Nieko nauja po saule, "Žmogau Sūduvi". Galego tauta įdomi tuo, kad turi daugybę pilkapių (Ispanijos-Portugalijos teritorijoje). Tiesa, neskubėkite čia daryti skubotų išvadų, kaip Jūsų mėgstama autorė. Pilkapius (kaip ir piramides, zikuratus, kurganus etc.) turi bemaž visos tautos, tad tai NĖRA lietuvių (ar galego) išradimas. Visgi viskas susiję, ir, jei atidžiai paskaitytumėte N.Vėlių ir G.Beresnevičių, suprastumėte, kodėl pilkapius tautos statė.

  Jūsų posakis "ar jie tylom ten atsibastė ar kaip užkariautojai" liudija kompetencijos stoką.

  Jei aš "pseudo", tuomet Jūs, kaip sako arabai, "sifr". :)

  Diskusijos čia ir nebuvo. Jūs pašūkavot, aš Jums ramiai ir maloniai atsakiau, remdamasis argumentais. Jūsų argumentas tebuvo enciklopedija. Sakyčiau, silpnokai.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 23 d., 13:48
  dar pamiršau: tai iš kur tie galindo, galindez Ispanijoje ir tokia jų gausa? Ar jie tylom ten atsibąstė ar kaip užkariautojai .... juk net karalių postus užėmė, savo pavardes, vietovardžius paliko....ryškiai ne baudžiauninkai buvo. O į šį faktą ir akademikas V.Toporovas atkreipė dėmesį, o kaip supratau pro jūsų įdėmų žvilgsnį praslydo kaip nereikšmingas faktas? Kaip galite kritikuoti ir sudirbinėti J>Statkutę jei net negalite šio fakto paneigti ir kas blogiausia jį (kaip jums nenaudingą) nutylite.
  Dar juokingiau, kad bandote apsimesti ..... na dėl tos "doinos" rumunijoje. Čia irgi jums neparankus faktas kritikuojant daktarą J.Basanavičių.
  Gerbiamasis gal lyskite metams į įvairių šalių archyvus, studijuokite vietovardžius, vandenvardžius, kalbų žodžius tų šalių ir tada jau galite pradėti kritikuoti. O kol kas gal save irgi įrašykite į "pseudo"
  ačiū, manu kad diskusija betikslė nes jūsų mintis tik kitus sudirbant save iškelti, bet ne išsiaiškinti, bendradarbiauti, rasti, pažinti
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 23 d., 13:45
  "Žmogau Sūduvi", neturiu galimybės leisti savo darbo ir / ar laisvo laiko vien susirašinėdamas su Jumis. Gilinkitės, skaitykite (daugiau nei visuotinę enciklopediją ir google:), ir galbūt rasite atsakymus, kaip aš kai kuriuos jau radau. Matau, kad į mano straipsnius ir pastabas neįsiskaitėte, o gaila. Taigi nebeturiu galimybės diskutuoti su žmogumi, kuris ne tik vardą slepia, bet ir neklauso pašnekovo. Linkiu Jums sėkmės paieškose.

  P.S.Kur yra pasaulio galas? :)
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 23 d., 13:39
  O kas dėl Galicijų tai ar atkreipėt dėmesį kad visos galicijos ir patys galai "kažkieno" pakraštį, gale. Raskite galiciją kuri istorijoje nebuvo pakraštyje??
  Bet vėl, nereikia sau prisiimti garbės. Tai gali būti ir pradinio indoeuropiečių kalbinio arealo atgarsiai, kai dar nebuvo keltų ir baltų, o nei germanų (kurių kalbų struktūra rodo juos esant jaunomis tautomis, nekalbant jau apie anglus). Taip gali būti. Mes lietuviai tik išsaugojome to žodžio "galas" prasmę, kuri ir yra kažko galas, čia panašiai kaip ir su sanskrito bei lietuvių žodžiu "avis".
  Bet jei Galondo Ispanijoje yra ateiviai iš Prūsijos tai gali ir jų Galicija turėti kokį ryšį.
  Bet čia šalutiniai klausimai. Mintis viena: ar tikrai galima atmesti mintį, kad mes palikome didesnį pėdsaką europos istorijoje nei sako mūsų "tikrieji" mokslininkai? Ir ar tikrai mes tik gūdžių miškų, balų gyventojai nematę toliau už Nemuno (ką jau kalbėti apie Dunojų)......
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 23 d., 13:39
  "Žmogau Sūduvi", niekas nesako, kad Jūs durnas, nors niekas to ir nepaneigia. Na, yra toks muzikos žanras, ir ką? Apie jo etimologiją kalbama miglotai. Doină greičiausiai susijusi su persų (priminsiu - indoeuropiečių, indoiranėnų, mūsų artimų giminaičių) tradicijomis. 1912 m. Béla Bartókas aptiko doinas šiaurinėje Transilvanijoje, vėliau atsekė jų pėdsakus Ukrainoje, Albanijoje, Alžyre, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Indijoje, Iraqe ir galiausiai padarė išvadą, kad doinų šaknys - dainingoje Persijoje. O rumuniško žodžio doină kilmė - dor, tai melancholija, ilgesys, primenantis portugalų saudade, vokiečių Sehnsucht etc. Tačiau tai žodžio, o ne muzikos etimologija. Dėl muzikos sutinku su autoritetinguoju Béla Bartóku (ar teko skaityti jo pasakojimus, kaip rinko liaudies dainų medžiagą?) - tai akivaizdus persiškas kontekstas, juolab, kad Rumunija nuo Irano / Persijos visai netoli (pakeliui dar "užkliūta" už turkų, kurie irgi turi panašių dainų, tokia muzika Turkijoje vadinama makam < arab. maqām). Visgi doinos "prosenelė" yra persų dastgāh muzikos sistema. Jei kapstome giliau, ši muzikos rūšis atėjusi iš asirų makam, vadinasi, visi keliai, kaip jau darosi akivaizdu, veda pas šumerus :)

  Ar atsakiau į Jūsų klausimą ir nepelnytą ironiją beigi sarkazmą, vardą bijantis paskelbti žmogau?
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 23 d., 13:24
  Prieš prieštaraudami pasigilinkite į lingvistiką, etimologiją, mitologiją, istoriją, šaltinius ir bent nepatingėgite atsidaryti www.google.lt arba com..... Sėkmės
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 23 d., 13:22
  na gerai, aš durnas, bet tada kas čia:
  Doina
  Doina (rumun. doină) – rumunų ir moldavų liaudies muzikos žanras. Melodija improvizacinė, su gausiais melizmais, daugiausia grindžiama diatoninėmis dermėmis.
  Yra vokalinių doinų, kurios atliekamos solo, dažniausiai be instrumentų pritarimo, ir instrumentinių, atliekamų flueru, čimpojumi, smuiku.
  Doina atsirado ankstyvojo feodalizmo epochoje kaip piemenų daina; vėliau paplito haidukų, rekrutų, meilės, revoliucinės doinos. Doinų melodijas naudojo tokie kompozitoriai, kaip Č. Porumbeskus, Dž. Eneskus, J. Koka, Š. Niaga.[1]

  Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Doina

  nepatinka kitas šaltinis? rasiu kitų arba pasiklauskite moldavų, rumunų

  1.↑ Doina. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, III t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1978. T.III: Demokratinis-Garibaldžio, 133 psl.
  Kategorija: Muzikos žanrai
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 22 d., 17:57
  LKŽ: galìndai sm. pl. (1) istor. viena senovės baltų gentis: Gotų, kai dar jų gyventa Pavyslyje, pasižinota ir su galìndais K.Būg. Susipažįsta su kitom dviem prūsų tautos kiltim – galìndais ir sūdais, arba sūduviais K.Būg. -- Taip byloja LKŽ. Dėl išvadų ir tolesnės analizės - laikas parodys. Būga - dar ne viskas. -- Galicija visiškai nieko bendra su galindais neturi. Tiksliau, yra dvi Galicijos - viena dab. Ukrainoje, kita - dab. Ispanijoje. Apsibrėžkite, apie kurią kalbate. Bet kuriuo atveju, nė viena nėra prie Vyslos. J.Moralejo mano, kad Galicijos pavadinimas kilo iš PIE *kal-n-eH2 (-kai), tačiau anksti džiaugtis, - vargu, ar tai su baltais turi ką bendra. Tai buvo keltų tauta, apie kurią plačiau aprašyta "Lebor Gabála Érenn". Ir palikite tuos "Galindo" ramybėje, jie čia ne prie ko. Rumuniškai daina yra ne "doina" (nėra tokio žodžio šioje kalboje), o cântec.

  Prieš kritikuodamas pasigilinkite į lingvistiką, etimologiją, mitologiją, istoriją. Sėkmės.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 22 d., 14:27
  Atsiprašau, bet tiesiog stebinate....ko klausi to negausi... Aš apie miltus jūs apie tiltus...? Ar sunku prisipažinti - "nežinau"???
  Kuo siejasi "doina" ir "Dunojus"? Doina tai - doina (piemens daina – vert.//// http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/pasa_02.html). Ar moldavai - rumunai (dakai ir trakai) sakydami daina (doina) turėjo uomenį upę? Dunojus kita kalba, gal teisus, bet abejoju, kad tai reiškia upę. Antraip Lietuvoje būtų pilna tokių pavadinimų. Visų baltų upė ir yra upė su variacijomis.
  O dėl galindų tai ko gero nuo "gal" pavadinimas. Tik įdomu nuo ko "galai", visokios "galicijos"?
  Ir gali būti kad tai ne mūsų įtaka, o pradinio indoeuropietiško kalbos arealo, tik mes prasmes išlaikėme. Bet nežinau, ne kalbininkas.
  Bet Mindaugai prašyčiau jei nežinote tai ir sakykite ir nekrypkite į pievas, į kitas temas. Tad kodėl tiek Galindo ispanakalbėse šalyse? Jei ten nusibąstė jų tai turėjo būti didelis būrys, nes labai daug palikuonių, karalių (http://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:Aragono_karaliai; http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/6283-algirdas-patackas-el-sidas-ir-galindas-garsija-jo-saunus-bendrazygis-companero-bueno-aisciu-kilmes-karzygys?catid=610:2011-m-nr-1-sausis)
  Ar suprantate, kad nieko nesuprantate ir negalite nieko paaiškinti, tad geriau kibkite į pagalbą Jūratei ir tada arba patvirtinsite jos teroriją ir tapsite mums tikru Mindaugu arba ją sudirbsite ir pajusite pasitenkinimą
  ačiū
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 22 d., 11:13
  "Žmogau Sūduvi", nėra jokių indogermanų, tai - germanocentristinis gaivalas, tegul Hegelis pasilieka su juo savo tamsos karalijoj. Yra indoeuropiečiai, ir, prašome, nepamirškite mūsų artimiausių giminaičių iranėnų - ne tik indai (sanskritas), bet ir persai (Avesta, persų k.) mums labai artimi, o jei dar prisiminsime ugnies garbinimo apeigas pas persų zoroastristus, taps kur kas aiškiau. Dėl "doina" paaiškinau davęs nuorodą, ten aprašyta, pažvelkite į komentarą žemiau. Paprastai kalbant, Dunojus yra tiesiog "upė", todėl mūsų dainose jo tiek daug. Nejaugi tingite pasiskaityti? Dėl galindų - juos pirmasis apie 150 m. minėjo graikiškai rašęs egiptietis Batlaymus (Ptolemėjus) kaip Γαλίνδαι. Tikriausiai baltiškai nuo žodžio *gal [galas], nes tai buvo labiausiai į vakarus buvusi baltų (prūsų) gentis. Kita vertus, buvo ir rytų galindai, sen. rus. Голѧдь, gyvenę prie Protvos upės, netoli Kalugos. Tai buvo dvi skirtingos galindų gentys skirtinguose regionuose, gan nutolusios viena nuo kitos. Žinių, kaip matome, ne tiek ir daug, nes rašytinių šaltinių galindai nepaliko.
 • Žmogus Sūduvis
  2012 m. Birželio 22 d., 09:37
  Taip sanskritas ne seniausias pasaulyje, bet mes kalbame apie indoeuropiečius arba kaip išdidūs vokiečiai sako - indogermanai. Tai vis tik kaip su ta "doina" ir tuo Dunojumi. Apie ją mes iš kitų sužinojome ar patys ją matėme, kad tiek dainų sudėta?
  Kaip su tais senjorais Galindo? (http://www.google.lt/search?q=galindo
 • Mindaugas
  2012 m. Birželio 22 d., 01:16
  TSRS gyvenau lygiai 14,5 metų, tad negalima sakyti, kad joje "užaugau". Sanskritas ne seniausia kalba ir raštija. Šumerai rašė dar prieš 5000 metų, kaip ir senovės Egiptas, kai kurios kitos civilizacijos. Finougrai turi kelis šimtus baltiškų skolinių, kaip ir mes turime jų - ypač su suomiais, pvz., Suomi / Sapmi yra kilę iš *zeme.
  Dėl "doina" - siūlau susipažinti su šiais straipsniais, ištraukomis iš būsimos mano knygos: http://radikaliai.lt/radikaliai/798-kai-kurie-poetiniai-mitologiniai-lietuvos-provaizdziai-zaltys-puta-velnias ir http://radikaliai.lt/radikaliai/803-vanduo-nuo-dunojaus-iki-bali. "Dunojus – tolokai nuo Lietuvos esanti upė. Tačiau iš tautosakos akivaizdu, kad mūsų protėviai ją puikiai žinojo. Kuo ji svarbi mūsų tautosakai? Dunojus – vandens religijos simbolis. Tai – antra ilgiausia upė Europoje po Volgos, tekanti per dabartines Vokietiją, Austriją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją, Serbiją, Bulgariją, Moldovą, Ukrainą ir Rumuniją. Ji apima didelę dalį Europos, upės ilgis – 2860 km. Tačiau įdomiausia ne tai, kiek šioje upėje žuvų, o kokia jos vardo etimologija. Manoma, kad vardas upei suteiktas iranėnų, o PIE (indoeuropiečių prokalbėje) *dānu - „upė“ (*dā – „plaukti, tekėti, keistis, greitas, prievarta, nedisciplinuotas“). Sanskrito kalboje šis žodis reiškia „lietų“ (sic), Avestos kalboje – „upę“. Tiksliau, pirminę kosminę upę ir Rigvedoje minimą upės deivę Dānu, asurų danavų rasės motiną." ir t.t. Gero skaitymo :)
 • Žmogus [Kestas Trakiškis]
  2012 m. Birželio 22 d., 01:01
  p. Mindaugai galima nesutikti su Jūrate, Gedgaudu ir kitais, bet pačiam reiktų išlikti padoriu, ne ciniku. Suprantu, kad užaugus sovietų santvarkoje labai dirgina kitokia nuomonė nei pačio. Bet manau reiktų susilaikyti nuo įžeidinėjimų, patyčios. Oralinis jums siejasi tik su seksu?, bet tai jūsų problema ir geriau patylėti. Yra ir vaistų vartojimo būdas ir t.t., o jūsų nuomone oratorinis menas tai sekso būdas? Juk supratote ką norėjo pasakyti? Tai kam išsidirbinėti?
  Man irgi gotai su lietuviais ne itin klijuojasi, ir Gedgaudo istorija ..hmm. Bet yra faktų kuriuos sunku paaiškinti> Įveskite į google "galindo", "galindez (galindaitis ispaniškai) ir kaip tai paaiškinti?
  Sprendžiau kryžiažodį ir buvo klausimas - moldavų (rumunų) liaudies daina ir ką gi ....tai - "doina"????rumunai tai sulotynėję dakai.
  Gal ir Toporovas pseudomokslininkus - slavus kildina iš baltų? SIAUBAS ...juk mes nežymi tautelė
  Abejojate, kad mes čia jau 4000 metų? Man įdomu ar legendos apie atsivėrusį ežerą kuris prarijo pilį ... ar ne ledynmečio pabaigą mena?
  Mūsų kalbos stulbinantis panašumas su sanskrito sako, kad su jais prieš išsiskirdami buvome viena kalbinė grupė. O koks sanskrito raštų amžius? (http://lt.wikipedia.org/wiki/Sanskritas)
  Manau niekas neprieštarauja, kad Uralo ungrofinai turi daug baltiškų skolinių, kad baltai gyveno abipus Vislos. Tai didelė teritorija, ją galėjo užimti didelė tauta. Ir visa tai prapuolė be jokio pėdsako? Ėmė ir dingo? Keista.
 • Ispanas
  2012 m. Balandžio 20 d., 08:22
  Aš daug geriau mokėti ispaniškai negu ponia Rosales.
 • fcius
  2012 m. Balandžio 20 d., 03:45
  Atsiprasau,kas cia moka geriau ispanu kalba negu ponia Rosales.Tai gerai ta karaliaus kronika isversta, ar blogai?Uztenka sirgti Stokholmo sindromu,arba pilti vandeni ant jedinstvos maluno.Jei per tukstancius metu liko mazas plotelis tai norit istorija isvest is to plotelio,tai sugeba tik slavai ir germanai,labai jau jauni musu-gudu ainiai. Laikas viska sustatys i vietas.
 • Mindaugas skeptikui-naivuoliui
  2012 m. Sausio 05 d., 14:28
  Klauskite, dėl Dievo meilės, man nėra nepatogių klausimų. Jei jau pasigedote argumentų, ieškokite jų pats. Daviau meškerę, bet žuvies neduosiu - pats žvejokite. Na, Koperniko su kažkokia grafomane tai tikrai nedrįsčiau lyginti. O diskusijos čia ir nebuvo, tik jūsų monologas. Jūs net neatsakėt, ar skaitėte mano minėtus rimtus šaltinius. Vadinasi, neskaitėt. Ką dar galime diskutuoti? Aš nesu arogantiškas, esu kritiškas ir skeptiškas (iš tikro, ne kaip jūs; jūs priešiškas, o ne skeptiškas, nes silpnas). Pirštu bakstelkite sau kur nors, į mane prašom nebaksnoti.

  O šiaip tai labai gerai, kad tokios knygos leidžiamos. Humoro niekada nebus per daug:)

  Ačiū, bičiuli, kad užsukote! Kitąsyk pasirašykite vardu. Taip daro garbingi vyrai, o ne piemenys.
 • Skeptikas-naivuolis
  2012 m. Sausio 05 d., 14:21
  Labai atsiprašau, jeigu per savo naivumą išdrįsau jūsų paklausti dalykų, kurie jums nepatogūs. Šiame straipsnyje skaičiau jūsų paneigimą, bet pasigedau argumentų, ko negalėčiau pasakyti apie ponios Rosales knygą. Sakot Kopernikas čia niekuo dėtas? Gaila kad nematote panašumo. Būsiu priverstas bakstelti pirštu - pagal to meto supratimą, to meto autoritetai irgi maišė Koperniką su žemėmis net nesigilindami į tai, ką šis teigė. Taigi labai gaila, bet jeigu iš jūsų pusės nesulauksiu argumentuoto savo pozicijos paaiškinimo (dėl gudų kilmės vietos ir iškreipto vokiško vertimo), manau tolimesnė diskusija beprasmiška. Tenorėčiau jums patarti, nebūkite arogantiškas, patikėkite, kartais ir ne tokie pripažinti autoritetai kaip jūs, parašo kai ką protingo.
 • Mindaugas skeptikui
  2012 m. Sausio 05 d., 13:51
  Aaaa, supratau. Minėtų autoritetingų autorių jūs nė neskaitėte, o tik įsikandote savo mylimą Rosales, kurios knygelių literatūros sąrašuose - nė vienos autoritetingos monografijos. Atspėjau? Džentelmenas turėtumėte būti jūs, pasiūlydamas užjūrio poniai paskaityti ne pseudoistorijos knygų, kurių yra gana daug. Prie ko čia Kopernikas? Leiskite žmogui ramiai ilsėtis, jis savo padarė. Viską paneigiau šiame ir kituose straipsniuose apie pseudoistoriją, įsiskaitykite darsyk. Kaip vieną iš Rosales absurdo pavyzdžių priminsiu jos išgalvotas "gudų-gotų" kova su senovės egiptiečiais prieš tūkstančius metų. Raskite man tokį papirusą, kuriame tai būtų parašyta :) Ir nebejuokinkite savo žinutėmis, jei neturite ko pasakyti. Nėra laiko niekams. Patinka Rosales - tikėkite ja, niekas nedraudžia. O aš tikiu Dievu ir mokslu (tuo, kuris skeptiškas, Skeptike, - prastai pasirinkote slapyvardį, geriau tiktų Naivuolis, - ir kuris nagrinėja viską argumentuotai). Paskaitykite bent Toporovą, meldžiu, nes su analfabetais nėra apie ką šnekėt.
 • Skeptikas
  2012 m. Sausio 05 d., 13:41
  Kai Kopernikas suvokė jog žemė ne plokščia, vos nesudegė ant laužo kartu su savo "šlamštu", bet gyvenimas įrodė, kad Kopernikas buvo teisus. Kodėl klijuojate šlamšto etiketę net nemėgindami įsiklausyti, ką sako ponia Statkutė de Rosales? Arba paneikite jos argumentus savo tvirtesniais argumentais, arba būkite džentelmenas ir nepostringaukite nepagarbiai.
 • Mindaugas skeptikui
  2012 m. Sausio 05 d., 13:05
  Skeptike, jei Jus domina Lietuvos istorija/mitologija/religija, skaitykite N.Vėlių, G.Beresnevičių, BRMŠ, tautosaką ir daugybę kitų šaltinių, kurie nėra PSEUDO. Kam skaityti bevertį šlamštą?
 • Skeptikas
  2012 m. Sausio 05 d., 13:02
  Taip, aš jūsų nuomonę jau žinau, skaičiau straipsniuką, bet į mano klausimą jūs neatsakote, tik pakartojate savo nuomonę, be argumentų.
 • Mindaugas skeptikui
  2012 m. Sausio 05 d., 12:35
  Degino mokslininkus, o ne šarlatanus. Gudai neturi nieko bendro su Ispanija ir tom nesąmonėm, kurias rašo p. Rosales. Gudais vadinti dab. baltarusiai IR (dažnai) kitos tarmės lietuviai.
 • Skeptikas
  2012 m. Sausio 05 d., 12:23
  Kažkada žmonės už mokslą "teisuolių" buvo deginami ant laužo. Beje inkvizitoriai tikriausiai buvo įsitikinę, kad daro gerą darbą. Ką jūs galite pasakyti apie de Rosales teiginį, kad gudai, kurie nukariavo Ispaniją patys teigė, jog kilę iš mūsų kraštų, o ne iš kitos Baltijos jūros pusės, kaip teigia vokiečių vertėjai.
 • Mindaugas skeptikui
  2012 m. Sausio 05 d., 11:45
  Esu už mokslą, o ne už pseudomokslą. Linkiu ir jums keisti požiūrį.
 • Skeptikas
  2012 m. Sausio 05 d., 11:35
  Autorius, kritikuodamas Statkutę de Rosales ir kitus jam nepatinkančius, suplaka daugybe neargumentuotos padrikos kritikos, bet į konkrečią, konstruktyvią diskusiją su kritikuojamais asmenimis nesivelia, tik iš aukšto šneka mokytojo tonu. Deja šitaip elgdamasis pats atrodo apgailėtinas.
 • Mindaugas Peleckis
  2011 m. Lapkričio 17 d., 00:26
  Ačiū, gerbiamas Valdai. Sutinku su Jumis, reikalingas ir pseudomokslas, kaip kitaip pelus nuo grūdų per laiką atsijotume? O anekdotiškos knygos ir anekdotai - būtina, humoras ilgina gyvenimą :)

  Deja, visgi pseudomokslo Lietuvoje gausėja, ir beveik nėra jam atsvaros. Tai mane liūdina, kita vertus, kai daugelis žiūri į pirštą, rodantį į mėnulį, mes galime žiūrėti į mėnulį netrukdomi.
 • Valdas
  2011 m. Lapkričio 17 d., 00:20
  Kažkaip netyčia užklydau į tą puslapį. Autoriaus nepažįstu, bet esu apie jį girdėjęs nemažai gero. Vien tokį straipsnį parašyti tikrai nėra lengva. Padaryta gera analizė. Tam reikia nemažai žinių ir proto.

  Gerb. Mindaugai, nereikia kreipti dėmesio į piktų žmonių pastabas. Pseudomokslas visada turės pasekėjų, jų yra kiekvienoje tautoje. Tokių pažiūrų besilaikantys žmonės yra fanatikai ir su jais sunku kalbėti argumentų kalba.

  Beje, tokios knygos kažkuria prasme yra įdomios. Kartais pagalvoji, gal čia ir yra toks tikslas - kuo didesnę nesąmonę parašai, tuo labiau perka. Nusipirkau ir aš kažkada jūsų minėtą Juozo Jokubausko knygą. Pavartau ją kartais, bet neturiu kantrybės skaityti daugiau nei du puslapius. Antraštės skambios, o kai pradedi skaityti neina pagauti minties. Kažkos nenuoseklus pasąmonės srautas. Aš jau nekalbu apie kokią nors tiesą. Tą knygą pirkau kaip anekdotų knygą. Nunešiau ją į darbą ir padėjau prie kavos aparato. Visi, kas ateina, paskaito. Visiems smagu.
 • Mindaugas
  2011 m. Spalio 15 d., 16:06
  p. Irena, ačiū už jūsų nuomonę, tiesa, ji grįsta tik 1)šmeižtu, 2)melu, 3)pykčiu. Įdėjau jūsų komentarą tik dėl demokratiško savo požiūrio, kurio pasisėmiau ir Nyderlanduose (ne suolą ten tryniau, p. Irena, tai buvo ne tokios jau ir lengvos studijos anglų kalba). Kas dėl Statkutės, ji angliškai išvis nemoka (tuo įsitikino daugelis, su ja susitikę Lietuvoje). Vienintelė kalba, kurią ji moka - netaisyklinga lietuvių, a, ir dar netaisyklinga (venesuelietiška) ispanų :) Jūs taip pat pamynėte Pirmą Dievo Įsakymą: neminėk Dievo (Viešpaties) vardo be reikalo.

  Kitas dalykas (nors nematau reikalo aiškintis, bet kad jau meluojate, teks paaiškinti) - nesu "Lietuvoje dirbantis žurnalistas". Kad kvailas, - tai žinoma, mes visi kvailiai, tik ne visi tą žino ;) Dėl vidurinio išsilavinimo - mokiausi pačioje geriausioje mokykloje (dabar gimnazijoje), kuri švenčia 160 metų jubiliejų! O dabar, jums leidus, eisiu rašyti disertacijos.

  Jums linkiu, p. Irena, plačiau atmerkti akis ir remtis tais mokslininkais (jei domitės istorija, kaip ir aš), kurie remiasi patikimais šaltiniais: pasikartosiu (įsiminkit pavardes kaip maldelę) - tai V.Toporovas, N.Vėlius, M.Gimbutienė, G.Beresnevičius, D.Razauskas-Davainis, L.Sauka, S.Karaliūnas, Z.Zinkevičius ir daugybė kitų, kuriuos, panorėjusi, nesunkiai rasite. Sėkmės!
 • irena
  2011 m. Spalio 15 d., 15:56
  Na, jeigu čia to Peleckio straipsnis, kur moka anglų ir rusų kalbas ir dar yra Lietuvoje dirbantis žurnalistas, tai suprantama, kodėl toks lygis. Daug geriau tyliai būti, jei esi kvailas. Dabar lyginatės su J.Rosales žiniomis, dar, atseit, gerokai ją pralenkiate (pasigailėk, viešpatie, tų, kurie net nesupranta, ką daro). Štai ką duoda beveik visuotinis vidurinis išsilavinimas. (Tiesa, kažką mokėtės Nyderlanduose, trynėt suolą...) Masė raštingų asilų: kai pats mažai tesugebi, gali tyčiotis iš šimtą kartų mokytesnio - kas nors ir patikės.
 • Mindaugas Peleckis
  2011 m. Liepos 14 d., 20:34
  Prie ko čia gerb. Jūratė Laučiūtė? O gal Jūs prisistatykite? Ar bijote parodyti, kad esate smalsus lietuvis?

  Č.Gedgaudas labai daug ką taikliai yra parašęs, ypač apie karves šėruoles (Charolais veislės) :) Puiki humoro enciklopedija.
 • Nagi
  2011 m. Liepos 14 d., 19:51
  Na atsiprašau įvėliau klaidų, atleiskite kad Teodorą sumaišiau su toreadoru, vardą sumaišiau su profesija, bet sakykite juk tie žodžiai yra jungtiniai dvikamienei, matadoras,pikadoras, toreadoras ir jiems pritaikyti lotyniškas rteikšmes sunku, na gal ir galima pritaikyti jei labai to norim a, apie tai taikliai yra parašęs Č Gedgaudas sakydamas kad dar iki šiol kryžiuočiai nėra išmirę, o jų tęsiama kova dabar einą per mūsų protus ir sąžinę menkinant ir niekinant savo tautą ir kalbą. Na sėkmės jums "tikrieji' Lietuvos "mokslininkai" neužsnūsti ant laurų o ruoškite naujas vietas eiliniams 'pseudoistorikams". Aš manau kad netrukus jūsų lentynoje atsidurs ir Jūratė Laučiutė.
 • Mindaugas Peleckis
  2011 m. Liepos 14 d., 18:25
  Pirma, aš ne Paleckis, o Peleckis. Antra, terminai yra šie: torero (toreador), matador (o ne metedoras), picador ir banderillero ("vėliavėlė"). Teodoro girdėti neteko. Beje, matadoras - nuo lotynų k. žodžio matare/mactare "numalšinti, pavergti, žudyti". Trečia, pasimokykite kalbų, o tada komentuokite :) Sėkmės.
 • Nagi
  2011 m. Liepos 14 d., 18:04
  Pone Palecki, o kaip Tamsta gali man paaiškinti kokiu būdu Ispanijoje iki šiol vis dar vartojami baltiški pavadinimai per bulių kautynes, pavyzdžiui sutiksite kad, metedoras, vartojamas tam apibrėžimui kaip mestas ar metamas dūris, pikadoras na ir yra pikadoras kuris su pika, arba dar kitaip ietimi subado bulių, na o baigiamąjį patį svarbiausią dūrį atlieką Teodoras, arba lietuviškai pasakius, taiklus dūrys, juk to taiklaus dūrio ir laukia žiūrovai tribūnuose iš Teodoro, o kad tai pasiektų, Teodoras naudoja paprasto raudonai dažyto milo gabalą, kurį taip pat lietuviškai pavadino muliete, na pasakyk man kad aš esu subjektyvus, ar ne, o juk aš tikrai esu teisus. Tiek daug sutapimų vienoje vietoje nebūna.